Tel.02-243-8000

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20 (Book Expo Thailand 2015) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนแพลนนารีฮอลล์ จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
( พว.) C02 จำนวน 4 บูธ จำหน่ายหนังสือเรียนทุกระดับ อนุบาล,ประถม,มัธยม,ห้องสมุด ( แบบเรียน, กิจกรรม, แบบฝึกหัด) หนังสือออกใหม่

ส่วนลดพิเศษเฉพาะงานนี้ 30% - 70%

โครงการอบรม การจัดประสบการเรียนรู้บูรณาการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและสากลเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และค่านิยม 12 ประการระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ณ โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โครงการ เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET

โครงการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ด้วยกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาค่านิยมและนิสัยที่ดีสำหรับเยาวชนไทย ระดับมัธยมศึกษา

โครงการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล (IS) ด้วย GPAS 5 STEPs

โครงการอบรม การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธฺ์ (O-Net) กลุ่มแก้ววารี สพป.น.ว.2 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) วิทยากร ดร.ชัยนิตย์ พรรณาวร

โครงการอบรม เรื่อง การยกระดับการจัดคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (IS) ด้วย GPAS 5 steps. ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรม สอนอย่างเลิศล้ำ ชูเชิดผลสัมฤทธิ์ (O-NET) เพื่อพิชิตข้อสอบ สพม. 42 นครสวรรค์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ณ ห้องประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม