ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning

ADMIN 09/11/2018 0
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning     เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม   และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ (ประถมศึกษา) ของ...
Read More
อบรมโครงการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ ณ โรงแรม บีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 15-16 กันยายน 2561

อบรมโครงการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ ณ โรงแรม บีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 15-16 กันยายน 2561

ADMIN 20/09/2018 0
    อบรมโครงการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้       สู้ Active Learning 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning       และกิจกรรม PLC ณ โรงแรม บีพีแกรนด์...
Read More
อบรมโครงการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 8-9 กันยายน 2561

อบรมโครงการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 8-9 กันยายน 2561

ADMIN 20/09/2018 0
    อบรมโครงการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้     สู้ Active Learning 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning     และกิจกรรม PLC ณ โรงแรม ธรรม...
Read More
อบรมโครงการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ ณ โรงแรม Ambassador เขตวัฒนา กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 กันยายน 2561

อบรมโครงการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ ณ โรงแรม Ambassador เขตวัฒนา กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 กันยายน 2561

ADMIN 20/09/2018 0
      อบรมโครงการ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู้ Active Learning 4.0 ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ณ โรงแรม Ambas...
Read More