ข่าว MOU

5 องค์กรทางการศึกษา ร่วมลงนาม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดัวยวิธีการเรียนรู้ แบบ Active Learning ใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0    ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด กร

5 องค์กรทางการศึกษา ร่วมลงนาม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดัวยวิธีการเรียนรู้ แบบ Active Learning ใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด กร

ADMIN 26/03/2018 0
        5 องค์กรทางการศึกษา ร่วมลงนาม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา     เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดัวยวิธีการเรียนรู้ แบบ Active Learning     ใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps ตามยุทธศาสตร์ Thai...
Read More
กล้าการันตี : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนานวัตกรรม

กล้าการันตี : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนานวัตกรรม

ADMIN 10/10/2016 0
  กล้าการันตี การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนานวัตกรรม     การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนานวัตกรรม หรือที่เรียกว่า การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือท...
Read More
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาตามแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ Backward Design

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาตามแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ Backward Design

23/06/2016 0
  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาตามแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ Backward Design และกระบวนการ GPAS สำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทา...
Read More
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

23/06/2016 0
  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)   บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพประธานกลุ่มงานวิชาการฝ่าย...
Read More