ข่าวประชาสัมพันธ์

By saksorn rojsaranrom | 18/9/2014 10:35

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาตามแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ Backward Design และกระบวนการ GPAS สำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) แบบยั่งยืน            


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


Read More
Posted in News

การดำเนินงานลงนาม MOU

By saksorn rojsaranrom | 1/4/2014 9:44

การดำเนินงานลงนาม MOU

Read More
Posted in News

โครงการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เรื่อง ขายอย่างไร ร้านค้าบรรลุเป้าหมายและโรงเรียนบรรลุคุณภาพ เพิ่มคะแนน 0-net ได้สำเร็จ 

กำหนดการสัมมนาและเลี้ยงขอบคุณ สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ร้านค้าทั่วประเทศ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

Read More
Posted in News

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 (Book Expo Thailand ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม 2556

ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม 2556

เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Read More
Posted in News

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 11

งานแสดงและจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา อบรมสัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการ และเวทีการแสดง

เริ่ม วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2556 รวมทั้งสิ้น 11 วัน

Read More
Posted in News

บูธสิริกิติ์

By iadthadmin | 25/9/2012 18:46

บูธศูนย์ประชุมสิริกิติ์

จำนวน 4 บูธ กลุ่มเป้าหมาย ครู/อาจารย์, ประชาชนทั่วไป, นักเรียน, นักศึกษา

ชื่องาน " งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ " ครั้งที่ 17 (BookExpo Thailand 2012)

ระหว่าง วันที่ 18-28 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 : 21.00 น.

โซนแพลนนารีฮอล์ เลขที่ E 07 จำนวน 4 บูธ

Read More
Posted in News

บูธเมืองทอง

By iadthadmin | 25/9/2012 18:28

บูตเมืองทอง ระหว่าง วันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 จำนวน 2 บูธ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู/อาจารย์, ประชาชนทั่วไป, นักศึกษา เลขที่ บูธ D 19,20 อาคาร 9

สินค้ารายการที่จำหน่าย : กิจกรรม, แบบฝึกหัด, คู่มือ ลดราคาพิเศษ 25%  หนังสือต่างประเทศ, สื่อ คณิต, วิทย์

Read More
Posted in News

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

 เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 


สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเสรีทางการค้า ตลาดแรงงาน การศึกษา และอื่นๆ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายรองรับในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนไว้หลายประการ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาของนักเรียนและบุคลากร การส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีทางการศึกษา โดยประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน ฯลฯ 
Read More
Posted in News

สสวท.เสนอผลวิจัยผลิตครูคณิตศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ TEDS-M เร่งไทยสร้างครูเก่ง ผลวิจัยชี้ ควรใช้หลักสูตรป.บัณฑิตในการผลิตครูคณิตศาสตร์ แยกระดับให้ชัดประถม-มัธยม และควรใช้ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีเข้าเรียนในหลักสูตรผลิตครู 

ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้เข้าร่วมวิจัยกับสมาคม IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) เพื่อประเมินความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรผลิตครู ตามโครงการ TEDS-M (Teacher Educational Development Study-Mathematics) โดยมี 17 ประเทศที่เข้าร่วมวิจัย ได้แก่ บอสวานา แคนาดา ชิลี จีน-ไทเป จอร์เจีย เยอรมนี มาเลเซีย นอร์เวย์ โอมาน ฟิสิปปินส์ โปแลนด์ รัสเซีย สิงคโปร์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ ไทย และสหรัฐอเมริกา โดยการวิจัยในประเทศไทยได้เก็บข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2551 จากนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ของหลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร ป.บัณฑิต จำนวน 1,312 คน ในมหาวิทยาลัย 45 แห่งที่ผลิตครูคณิตศาสตร์ 

Read More
Posted in News

กมธ.การศึกษา หนุน พ.ร.บ.พนักงานฯ พร้อมดันปรับเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาล ย้ำ ไม่สามารถกลับไปเป็น ขรก.ได้อีกตามข้อเสนอ มรภ.เพราะระบบพนักงานเดินมาไกลแล้ว 

นายสุมิตร สุวรรณ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในฐานะประธานเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทางคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายประกอบ รัตนพันธ์ เป็นประธาน ได้เชิญผู้แทนเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ ผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลแห่งประเทศไทย (ทปอ.มทร.) และผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เข้าร่วมเพื่อรับฟังปัญหาของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งทางกรรมาธิการ ให้ความสนใจ และเห็นว่า ปัญหาของพนักงานมหาวิทยาลัยควรจะได้รับการแก้ไขในภาพรวม Read More
Posted in News

รมว.ศธ.ประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการ สกสค.ชุดใหม่ 

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕, ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมครั้งแรกกับ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ชุดใหม่ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด ๒๓ ท่าน เมื่อวันที่ ๗ กันยายนที่ผ่านมา เห็นว่าทุกคนเป็นคนดี มีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รมว.ศธ.ได้ขอให้คณะกรรมการ สกสค.พิจารณาดำเนินการดังนี้ ๑) ช่วยกันลดหนี้สินครู คือทำตามนโยบายลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างโอกาสต่างๆ ให้กับครูมากขึ้น ๒) ช่วยกันลดค่าใช้จ่ายของ สกสค. เพราะขณะนี้โดยรวมองค์การค้าของ สกสค.มีหนี้สินมากกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงไม่ควรเดินทางไกลๆ จำนวนมากๆ โดยไม่จำเป็น หรือการตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ให้น้อยลง เนื่องจากคณะกรรมการ สกสค.ก็มีคนจำนวนไม่มากRead More
Posted in News

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามในหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอความเห็นชอบเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างชั่วคราว เป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสายผู้สอน จำนวน 8,595 อัตรา และพนักงานราชการทั่วไปสายสนับสนุน จำนวน 11,403 อัตรา รวมทั้งสิ้น 19,998 อัตรา โดยใช้วงเงินงบประมาณ 3,599,640,000 บาท ต่อหนึ่งปีงบประมาณ

Read More
Posted in News

เมื่อวันที่ 12 กันยายน น.ส. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณาเรื่องการสรรหาเลขาธิการ สกสค.คนใหม่แทนนายเกษม กลั่นยิ่ง ที่หมดวาระไป

Read More
Posted in News

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาสารคาม และประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) กล่าวว่า ในการประชุมสภาคณบดีฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีการปรับเปลี่ยนวันเปิดปิดเทอมให้ตรงกับสากล โดยมติที่ประชุมสภาคณบดีฯ ไม่ขัดข้องที่สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะปรับวันเปิดเทอมไปตามสากล แต่เห็นว่าสถานศึกษาทุกระดับควรปรับให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากจะกระทบต่อการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งตามปกตินักศึกษาชั้นปีที่ 5 จะต้องออกฝึกปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 1 โดยจะฝึกสอนนักเรียนชั้นใดก็ได้เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้หากในที่สุดแล้วจำเป็นต้องมีการเปิดปิดภาคเรียนไม่ตรงกัน ทางสภาคณบดีฯ เห็นว่า อาจจะต้องหารือกับทางคุรุสภาเพื่อแก้ปัญหานี้ต่อไป 

Read More
Posted in News

นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต(มสด.) เปิดเผยว่าตามที่มีข่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎ 40 แห่ง จะไม่เปิด-ปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษาอาเซียน แต่จะยึดตามปฏิทินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) นั้น ซึ่งในส่วนของ มสด.ขอยืนยันที่จะเปิด-ปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษาอาเซียน เพราะมหาวิทยาลัยคำนึงถึงประโยชน์ของนักศึกษา เรื่องโอกาสและความสามารถในการแข่งขันเป็นสำคัญ จึงเตรียมพร้อมที่จะปรับทุกอย่างให้เป็นสากล อย่างไรก็ตาม มสด.จะประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับปฏิทินการเปิด-ปิดภาคเรียนใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556 รวมถึงในส่วนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ด้วย 

 Read More
Posted in News

วันนี้ (12 ก.ย.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายอมรรัตน์ ทองสาดี ประธานชมรมครูอัตราจ้างแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยครูอัตราจ้างในโครงการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หรือ SP2 ทั่วประเทศ ประมาณ 100 คน เดินทางเพื่อยื่นหนังสือต่อนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อขอให้ต่อสัญญาจ้างครูอัตราจ้างต่อไปโดยมีนายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) รับเรื่องแทน 

Read More
Posted in News

รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงผลการวิจัยการพัฒนาระบบและวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอุดมศึกษา : มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต หรือ U-Net ว่า ในเบื้องต้นผลการวิจัยมีข้อเสนอให้มีการวัดคุณภาพบัณฑิตตามองค์ประกอบ ดังนี้ 1.องค์ประกอบด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้การสำรวจคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันใน 2.องค์ประกอบด้านความรู้ ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานทางวิชาการทั่วไป, ความสามารถพื้นฐานเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา, ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะทาง, ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 3.องค์ประกอบด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานทั่วไปและในสถานการณ์เฉพาะวิชาชีพ 4.องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นๆ, ความสามารถในการเป็นผู้นำ, ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ และ 5.องค์ประกอบด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข, ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

Read More
Posted in News

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ. พิจารณากรณีที่รัฐบาลให้เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ซึ่งมีผลต่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่เพิ่งบรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55 ที่ผ่านมา ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนหน้านั้น หรือผู้ที่ทำงานมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป จะพบว่าบางส่วนได้รับเงินเดือนน้อยกว่าพนักงานใหม่  หรือมีช่องว่างห่างกันไม่มากนัก ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการทำงาน ทปอ. จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตรคิดสูตรในการขึ้นเงินเดือนพนักงานที่บรรจุก่อนวันที่ 1 ม.ค. 55 ซึ่งสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางต้องการให้มหาวิทยาลัยมีสูตรกลางในการคำนวณ  หากให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอก็จะเกิดความแตกต่างกัน ดังนั้น ในการประชุม ทปอ. เมื่อวันที่  26  ส.ค.ที่ผ่านมา ทปอ. มีมติเห็นชอบตามสูตรที่ มศว เสนอ เป็นสูตรกลางเพื่อของบประมาณปี 2556 มาจัดสรรให้มหาวิทยาลัยต่างๆต่อไป

Read More
Posted in News

น.ส.สุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเสวนาการจัดกลุ่มคุณภาพสถาบันผลิตครูสำหรับประเทศไทย โดยมอบให้ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือสมศ. และคณะศึกษาวิจัยการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสถาบันผลิตครูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ กรอบการจัดกลุ่มคุณภาพสถาบันผลิตครูสำหรับประเทศไทย โดยการประชุมนำเสนอยุทธศาสตร์และกลไก เพื่อส่งเสริมสถาบันผลิตครูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามสาขาวิชาเอก 

Read More
Posted in News

สพฐ.ยันไม่เลื่อนเปิดเทอมตาม ทปอ.ย้ำ การเปิด/ปิดเทอม ระดับขั้นพื้นฐานถูกกำหนดไว้ให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตในรอบปีของคนไทยแล้ว ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ชี้ ข้อดีของเวลาที่เหลือ ทำให้ นร.จะได้มีเวลาเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นานขึ้น 

Read More
Posted in News

สพฐ.ศึกษาวิเคราะห์ผล O-Net ป.6 คุยฟุ้งคะแนนดีขึ้นชัดเจน 3 วิชา ได้แก่ ไทย-คณิต-อังกฤษ ขณะที่กลุ่ม ร.ร.สู่มาตรฐานสากล ทำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาได้ดีสุด 

Read More
Posted in News

ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตนเสนอต่อคุรุสภาเพื่อขอให้ปรับเกณฑ์ข้อบังคับเรื่องการกำหนดให้นิสิตครูต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียน ที่ 2 และจบการศึกษาได้ภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ 10 ปี เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวไม่เหมาะสม เพราะการเรียนคุรุศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเรียน 5 ปีเต็ม เด็กที่เก่งมีความรู้ ความสามารถอาจจะสำเร็จการศึกษาได้ก่อน เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่คุรุสภาจะปรับเกณฑ์ใหม่ตามที่ตนเสนอ นอกจากนี้คุรุสภาควรศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรครูอาเซียน และนำมาเป็นแนวทางสร้างเกณฑ์การประเมินรับรองหลักสูตร เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Read More
Posted in News

จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุม ทปอ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติปรับเปลี่ยนปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2557 ให้สอดคล้องกับการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง ทปอ. มีมติให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยเปิดภาคเรียนที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.จึงต้องปรับตารางการสอบคัดเลือกต่างๆให้สอดคล้องกัน โดยการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จะสอบวันที่ 25-26 ม.ค.2557, การสอบแบบวัดความถนัดทั่วไปหรือ GAT และแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2557 สอบเดือน มี.ค.57 ประกาศผลวันที่ 10 เม.ย.57, สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 สอบ 10-13 พ.ค.57 ประกาศผลวันที่ 7 มิ.ย.57, นักเรียนยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ วันที่ 6-11 พ.ค.57 และสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ สอท.แจ้งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิไปให้มหาวิทยาลัยและประกาศรายชื่อรับตรงผ่าน เคลียริงเฮาส์ทั้งตัดสิทธิแอดมิชชั่นกลาง วันที่ 19 พ.ค.57

Read More
Posted in News

วันนี้(26 ส.ค.) ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ในฐานะประธานทปอ.และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมทปอ.ว่า จากที่ทปอ.มีมติเห็นชอบปรับการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. ให้สอดรับกับการเปิดภาคเรียนที่เป็นสากลและของกลุ่มประเทศยุโรป และอาเซียน ในปีการศึกษา 2557 นั้น คณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นของ ทปอ. ได้สรุปผลปฎิทินแอดมมิชชั่นกลางปีการศึกษา2557 และทปอ.มีมติเห็นชอบตามที่เสนอดังนี้การสอบวิชาสามัญ7วิชา วันที่. 25-26 ม.ค.2557, การทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2557 ต้นเดือนมี.ค.2557 ประกาศผลวันที่ 10 เมย. รับสมัครแกตและแพตครั้งที่ 2 วันที่ 5-16 เม.ย. 2557สอบวันที่ 10-13 พ.ค.ประกาศผลวันที่ 7 มิ.ย.2557

Read More
Posted in News

วันนี้ (24 ส.ค.) ที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและร่วมเสวนาในหหัวข้อ การระดมทรัพยากรทางการศึกษาพัฒนาการศึกษษาไทยได้จริงหรือไม่โดยงานดังกล่าวมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมงาน

Read More
Posted in News

น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เตรียมเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2557 จำนวน 48.6 ล้านบาท เพื่อนำมาปรับเพิ่มเงินเดือนให้ครูโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจำนวน 779 แห่ง ให้ได้รับเงินเดือน 15,000บาท ตามนโยบายรัฐบาล และเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ม.ค.55 ที่ให้มีการปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการ เจ้าหน้าของรัฐและพนักงานราชการ ที่จบปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพเดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป

Read More
Posted in News

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการร่วมประชุมร่างแผนพัฒนาประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11พบข้อห่วงใยต่อโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ที่กระทบต่อระบบการจัดการศึกษาของชาติ โดยข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ปัจจุบันอัตราการเกิด ลดลงเหลือ 1.6 ส่วนผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 20% อายุเฉลี่ยชายไทย 65 ปี เพราะชายไทยกินเหล้า สูบบุหรี่ ส่วนหญิงไทยมีอายุเฉลี่ย 80 ปี เพราะรักษาสุขภาพ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ อัตราเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาย และมีแนวโน้มก่อปัญหาอาชญากรรม หรือสร้างความรุนแรงมากขึ้น ขณะที่เด็กหญิงจะมีการศึกษาสูงขึ้น ส่งผลให้หญิงไทยมีการศึกษาสูงกว่าชาย และมีแนวโน้มที่จะเป็นโสดมากขึ้นเพราะสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น 

Read More
Posted in News