Tel.02-243-8000

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาตามแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ Backward Design และกระบวนการ GPAS สำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) แบบยั่งยืน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และยั่งยืนด้วยการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาอย่างถูกต้อง ยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สร้างความเข้มแข็งของการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นต้องนำพาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการที่ถูกต้องชัดเจน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหรือ O-NET ของผู้เรียนให้สูงยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องจากความสำคัญดังกล่าว