Tel.02-243-8000

บันทึกความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย

ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ซึ่ง สช. สสวท. และ พว. ตกลงประสานความร่วมมือกัน เพื่อยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทยระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สช. ทั่วประเทศ พิธีลงนามจัดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖