กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษา

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

 

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ป.1 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

 

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ ป.4 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

 

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ป.4 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

 

มัธยมศึกษา

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

 

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ม.1 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่