ข่าวสารและกิจกรรม

พว. รุกพัฒนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม เรียนรู้การสอนแบบ Active Learning

พว. รุกพัฒนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม เรียนรู้การสอนแบบ Active Learning

ADMIN 19/06/2020 0
  พว. รุกพัฒนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม เรียนรู้การสอนแบบ Active Learning     พว.เสริมอาวุธครูพระโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ่ายทอดกลยุทธ์สอนแอคทีฟเลินนิ่ง  เมื...
Read More
โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง (BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ตามแนวคิด HighScope

โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง (BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ตามแนวคิด HighScope

ADMIN 16/03/2020 0
  โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง (BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ตามแนวคิด HighScope  เพื่อพัฒนาเด็กตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ...
Read More
โครงการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) (PLC) และ (AL)

โครงการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) (PLC) และ (AL)

ADMIN 16/03/2020 0
  โครงการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเ...
Read More
การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ด้วยทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ณ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต2 จ.อยุธยา

การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ด้วยทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ณ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต2 จ.อยุธยา

ADMIN 28/02/2020 0
  โครงการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ด้วยทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps   ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning วันที่...
Read More