สมรรถนะแกนกลาง

แสดง:
เรียงลำดับ:

คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ ชื่อผู้แต่ง:    กัณทิมา สุธีดวงสมร สำนักพิมพ..

0.00฿

ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ ชื่อผู้แต่ง:    กฤษฎี ศรีจามร สำนักพิมพ์..

0.00฿

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    ประวัติศาสตร์ชาติไทย ชื่อผู้แต่ง:    สรรเพชญ ขุนธิวงศ์ สำนักพิมพ์ บริษ..

0.00฿

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ชื่อผู้แต่ง:    กฤษฎี ศรีจามร สำนักพิมพ์ บริษั..

0.00฿

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ชื่อผู้แต่ง:    ประภัสสร นิกรสวัส..

0.00฿

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (Real Life)

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ชื่อผู้แต่ง:    Rufus Nicholson บริษัท พัฒนาคุณภ..

0.00฿

ภาษาไทยพื้นฐาน

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ภาษาไทยพื้นฐาน ชื่อผู้แต่ง ดร. ลักษิกา เจริญศรี สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภ..

0.00฿

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ชื่อผู้แต่ง ดร. ลักษิกา เจริญศรี สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาค..

0.00฿

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ชื่อผู้แต่ง:    ณัฐวรรณ แสงสวี สำนักพิ..

0.00฿

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ชื่อผู้แต่ง:    ณัฐวรรณ แสงสว..

0.00฿

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ชื่อผู้แต่ง:    สุเทพ มั่นคง สำนักพิมพ์ บริษั..

0.00฿

เพศวิถีศึกษา

รายละเอียด ชื่อหนังสือ เพศวิถีศึกษา ชื่อผู้แต่ง ดร.ปาณเดชา ทองเลิศ และสิริวัฒน์ ทองเลิศ สำนักพิมพ..

0.00฿