สมรรถนะแกนกลาง

แสดง:
เรียงลำดับ:

คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ ชื่อผู้แต่ง:    กัณทิมา สุธีดวงสมร สำนักพิมพ..

0.00฿

ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ ชื่อผู้แต่ง:    กฤษฎี ศรีจามร สำนักพิมพ์..

0.00฿

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    ประวัติศาสตร์ชาติไทย ชื่อผู้แต่ง:    สรรเพชญ ขุนธิวงศ์ สำนักพิมพ์ บริษ..

0.00฿

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ ชื่อผู้แต่ง:    กฤษฎี ศรีจามร สำนักพิมพ์ บริษั..

0.00฿

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ชื่อผู้แต่ง:    ประภัสสร นิกรสวัส..

0.00฿

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (Real Life)

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ชื่อผู้แต่ง:    Rufus Nicholson บริษัท พัฒนาคุณภ..

0.00฿