สมรรถนะวิชาชีพ-พาณิชยกรรม

แสดง:
เรียงลำดับ:

กฎหมายพาณิชย์

รายละเอียด ชื่อหนังสือ กฎหมายพาณิชย์ ชื่อผู้แต่ง วิชาญ โพธิสิทธิ์ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภา..

0.00฿

การขายเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ: การขายเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง: สุภาภรณ์ ธีระจันทร์ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุ..

0.00฿

การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ชื่อผู้แต่ง:    วศินวุฒิ พุทธศิริรังษี สำ..

0.00฿

การจัดแสดงสินค้า

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การจัดแสดงสินค้า ชื่อผู้แต่ง:    สิรีพร เส็นติหยะ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒ..

0.00฿

การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ชื่อผู้แต่ง:    สุภาภรณ์ ธีระจันทร์ สำนักพิมพ์..

0.00฿

การตลาดเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การตลาดเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง:    สุภาภรณ์ ธีระจันทร์ สำนักพิมพ์ บริษัท..

0.00฿

การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า ชื่อผู้แต่ง:    กัณทิมา สุธีดวงสมร สำนักพิ..

0.00฿

การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล ชื่อผู้แต่ง:    อนงค์นุช ปอเจริญ สำนักพิม..

0.00฿

การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ชื่อผู้แต่ง:    ศุภมาส เรืองลักษณ์วิลาศ ..

0.00฿

การบัญชีห้างหุ้นส่วน

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การบัญชีห้างหุ้นส่วน ชื่อผู้แต่ง:    นุชนารถ อินทรโคกสูง สำนักพิมพ์ บร..

0.00฿

การบัญชีเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การบัญชีเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง สุภาพ เถื่อนเมือง สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภ..

0.00฿

การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ชื่อผู้แต่ง:    สิรีพร เส็นติหยะ สำนักพิมพ์ บร..

0.00฿