หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) ม.5  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) ม.5  ฉบับ อญ. 
                     (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  ดร.นิติกร  อ่อนโยน และคณะ
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ราคา/ชุด : 65 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4305-2

จุดเด่น/เนื้อหา
1. จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหา และกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบการทำโครงงาน และสะเต็ม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนังสือเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับเนื้อหาที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge)
2. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะได้เรียนรู้ เรื่อง อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ และปฏิกิริยาเคมีและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ (สารและสมบัติของสาร) ม.5  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 190
  • รหัสสินค้า: 9786160543052
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 65.00฿