แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 152 หน้า
ราคา : 65 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-67-815-3

จุดเด่น/เนื้อหา
             หนังสือแบบฝึกหัดพัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มนี้ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด                            
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้                            
1. ตัวชี้วัด                            
    แสดงถึงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม                            
2. จุดประกายความคิด                            
    เป็นกิจกรรมกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมที่สอดคล้องกับความรู้ใหม่                            
3. แบบฝึกหัด                            
   -  เน้นการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้นเหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม                            
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                            
   -  ใช้ภาพ และสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์                            
   -  มีกิจกรรมปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ทำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน                            
   -  มีแผนภาพความคิดเพื่อฝึกการคิดเชิงระบบ                            
4. ชิ้นงาน                            
    ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานที่ครูสามารถใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดและเก็บผลงานลงในแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเป็นร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้                      
5. กิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน                            
    ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมแล้วสรุปความรู้                            
6.แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด                            
   -  ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ตรงตามตัวชี้วัด                            
   -  เน้นคำถามการคิดวิเคราะห์                            
7. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด                            
    ใช้บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายหน่วย                            
 

แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

  • Views: 274
  • รหัสสินค้า: 8854515678153
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 65.00฿