แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
ชื่อผู้แต่ง :  ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 88 หน้า
ราคา/ชุด : 42 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-67-813-9

จุดเด่น/เนื้อหา
             หนังสือแบบฝึกหัดพัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มนี้ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด                                
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้                                
1. ตัวชี้วัด                                
    แสดงถึงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม                                
2. จุดประกายความคิด                                
    เป็นกิจกรรมกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมที่สอดคล้องกับความรู้ใหม่                                
3. แบบฝึกหัด                                
   -  เน้นการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้นเหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม                                
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                
   -  ใช้ภาพ และสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์                                
   -  มีกิจกรรมปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ทำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน                                
   -  มีแผนภาพความคิดเพื่อฝึกการคิดเชิงระบบ                                
4. ชิ้นงาน                                
     ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานที่ครูสามารถใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดและเก็บผลงานลงในแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเป็นร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้                     
5. กิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน                                
     ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมแล้วสรุปความรู้                                
6.แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด                                
   -  ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ตรงตามตัวชี้วัด                                
   -  เน้นคำถามการคิดวิเคราะห์                                
7. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด                                
     ใช้บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายหน่วย                                
 

แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

  • Views: 244
  • รหัสสินค้า: 8854515678139
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 42.00฿