หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : อ.อุทัย สงวนพงศ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า  : 240 หน้า
ราคา : 92 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2749-6

จุดเด่น/เนื้อหา
           ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค และสาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต โดยตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมทางสุขภาพ ทั้งด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน รวมทั้งการใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย
การเล่นเกม และกีฬาในการพัฒนาสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญาให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 1279
  • รหัสสินค้า: 9786160527496
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 92.00฿