ชุดกิจกรรมฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1
ชื่อผู้แต่ง :  ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า  : 280 หน้า
ราคา/ชุด  : 115 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-67-809-2

จุดเด่น/เนื้อหา 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                                
2. ได้นำแนวคิดสำคัญที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้                     
      •  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้พัฒนาทักษะทุกด้าน                                
ทั้งทักษะการคิด การสร้างความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการสร้างเจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต                                
      •  การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้คำถามผ่านกระบวนการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดขั้นสูง                 
ซึ่งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มนี้ ใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps ที่กระตุ้นการทำงานของสมอง               
ตามหลัก Brain Based Learning เพื่อหล่อหลอมการคิดทุกมิติให้ผู้เรียน                                
      •  การใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) หรือแผนภาพความคิด เป็นเครื่องมือในการรวบรวม                                
ข้อมูลและจัดระบบความคิดที่หลากหลายรูปแบบ                                
      •  การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจ                                
ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง                                
      •  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวทาง Backward Design ทำให้ผู้เรียนสร้างความรู้                
จากประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดเป็นความรู้ที่แท้จริง สามารถพัฒนาตนเอง                                
ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้เต็มศักยภาพ                                
 

ชุดกิจกรรมฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1

  • Views: 330
  • รหัสสินค้า: 8854515678092
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 115.00฿