ชุดกิจกรรมฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3
ชื่อผู้แต่ง :  ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด 
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 248 หน้า 
ราคา : 104 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-67-811-5

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                            
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                            
2. ได้นำแนวคิดสำคัญที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้                  
     •  การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้พัฒนาทักษะทุกด้าน                            
ทั้งทักษะการคิด การสร้างความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการสร้างเจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต                            
     •  การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้คำถามผ่านกระบวนการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดขั้นสูง                  
ซึ่งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มนี้ ใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps ที่กระตุ้นการทำงานของสมอง                  
ตามหลัก Brain Based Learning เพื่อหล่อหลอมการคิดทุกมิติให้ผู้เรียน                          
      •  การใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) หรือแผนภาพความคิด เป็นเครื่องมือในการรวบรวม                            
ข้อมูลและจัดระบบความคิดที่หลากหลายรูปแบบ                            
      •  การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจ                            
ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง                            
      •  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวทาง Backward Design ทำให้ผู้เรียนสร้างความรู้                           
จากประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดเป็นความรู้ที่แท้จริง สามารถพัฒนาตนเอง                            
ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้เต็มศักยภาพ                            
 

ชุดกิจกรรมฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

  • Views: 196
  • รหัสสินค้า: 8854515678115
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 104.00฿