หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม.4  (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม.4  (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : อ.อุทัย สงวนพงศ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ราคา : 62 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2755-7

จุดเด่น/เนื้อหา
1. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุม สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว กีฬาไทยและกีฬาสากลและสาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค โดยตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมทางสุขภาพทั้งด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน รวมทั้งการใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬาในการพัฒนาสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
2. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สอนและผู้เรียน หนังสือเรียนเล่มนี้จึงได้นำเสนอเนื้อหาที่ทันสมัยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การประเมินผลตรงตามตัวชี้วัด มีคำถามพัฒนากระบวนการคิดและสอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพน่ารู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไว้ก่อน เว็บไซต์แนะนำ คำศัพท์สำคัญความรู้เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่กว้างขึ้น

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม.4  (ฉบับ อญ.)

  • Views: 423
  • รหัสสินค้า: 9786160527557
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 62.00฿