หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.5  (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.5  (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : อ.อุทัย สงวนพงศ์ 
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า  : 104 หน้า
ราคา : 42 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2754-0

จุดเด่น/เนื้อหา
1. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค และสาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต โดยตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมทางสุขภาพ ทั้งด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน
2. มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีคำถามจุดประกายความคิดเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีผังสรุปสาระสำคัญที่สรุปเนื้อหาเป็นความคิดรวบยอด มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การประเมินผลตรงตามตัวชี้วัด มีคำถามพัฒนากระบวนการคิดเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพน่ารู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลอดภัยไว้ก่อน เว็บไซต์แนะนำ คำศัพท์สำคัญ ความรู้เพิ่มเติม กิจกรรมบูรณาการอาเซียนและจุดประกายโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่กว้างขึ้น

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.5  (ฉบับ อญ.)

  • Views: 508
  • รหัสสินค้า: 9786160527540
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 42.00฿