หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม.6 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม.6 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : อ.อุทัย สงวนพงศ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด 
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 136 หน้า 
ราคา : 68 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3056-4

จุดเด่น/เนื้อหา
1. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุม สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล และสาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค โดยตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้าง และพัฒนาพฤติกรรมทางสุขภาพทั้งด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน 
2. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การประเมินผลตรงตามตัวชี้วัด มีคำถามพัฒนากระบวนการคิด และสอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพน่ารู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยไว้ก่อน เว็บไซต์แนะนำ คำศัพท์สำคัญความรู้เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรอบรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม.6 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 61
  • รหัสสินค้า: 9786160530564
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 68.00฿