ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.2

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.2
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ราคา/ชุด : 58 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-08-853-2

จุดเด่น/เนื้อหา 
1. ชุดกิจกรรมมีเนื้อหาครอบคลุมตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. กิจกรรมแต่ละกิจกรรมประเมินผลตรงตามตัวชี้วัด ฝึกผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สอดแทรกวิธีคิดต่าง ๆ มีกิจกรรมเป็นแผนภาพ สอดแทรกกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีใบงานทุกกิจกรรม สามารถนำใบงานมาประเมินผล และให้ผู้เรียนเก็บเป็นแฟ้มสะสมงานได้ มีกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ความรู้เพิ่มเติม เป็นความรู้ที่เพิ่มเติมจากเรื่องที่เรียนให้ผู้เรียนได้มีความรู้เพิ่มขึ้น
4. กิจกรรมบูรณาการ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ปฏิบัติและบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
5. จุดประกายโครงงาน เป็นแนวทางให้ผู้เรียนนำไปทำโครงงานได้
6. กิจกรรมการสรุปเป็นความเข้าใจที่คงทน (Backward Design) เป็นกิจกรรมสรุปสุดท้ายของการเรียนรู้
7. มีภาพประกอบเนื้อหา 4 สีสวยงาม
8. เว็บไซต์แนะนำ เป็นเว็บไซต์แนะนำให้ผู้เรียนและผู้สอนได้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากเรื่องที่เรียน
9. กิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนฝึกให้ผู้เรียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่อง
10. แบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัด เป็นแบบทดสอบท้ายหน่วย
11. ตารางสรุปการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ สรุปผลการเรียนของผู้เรียนโดยการประเมินผ่านและไม่ผ่าน ประเมินตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.2

  • Views: 254
  • รหัสสินค้า: 8854515088532
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 58.00฿