ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า 184 หน้า
ราคา/ชุด 78 บาท
รหัสสินค้า 885-4515-08-855-6

จุดเด่น/เนื้อหา  
1. เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
3. ภาพประกอบ 4 สีสวยงาม กระตุ้นการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
4. กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นวิธีคิดต่าง ๆ มีใบงานที่ประเมินผลตรงตามตัวชี้วัด และนำไปเป็นผลงานของผู้เรียนได้
กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมพัฒนาการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. กิจกรรมบูรณาการ เป็นกิจกรรมเสนอแนะเพื่อบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
6. จุดประกายโครงงาน เป็นแนวทางในการทำโครงงานให้กับผู้เรียน
7. ความรู้เพิ่มเติม สอดแทรกความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียน
8. มีกิจกรรมการสรุปเป็นความเข้าใจที่คงทน (Backward Design) สรุปการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม
9. กิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนเพื่อฝึกผู้เรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง
10. แบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัด เป็นแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทดสอบ
11. ตารางสรุปการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นตารางสรุปผลการเรียนของผู้เรียนว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ในหน่วยการเรียนรู้นั้น
12. เว็บไซต์แนะนำ เป็นเว็บแนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้

ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4

  • Views: 220
  • รหัสสินค้า: 8854515088556
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 78.00฿