ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3  

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3                                                        
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด 
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 208 หน้า 
ราคา : 92 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-21-815-1

จุดเด่น/เนื้อหา
1. จัดเนื้อหาเป็นแผนภาพกระตุ้นการเรียนรู้ประเมินผลง่าย
2. เนื้อหามีคำถามจุดประกายความคิด และฝึกกระบวนการคิดเชิงระบบด้วยแผนภาพที่หลากหลายและ มีชิ้นงานที่สามารถให้ผู้เรียนเก็บไว้ในแฟ้มสะสมผลงานได้
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทั้ง 8 ด้าน รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลโลก (world Citizen) เพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
4. แต่ละหน่วยมีแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดท้ายหน่วยทุกหน่วย ซึ่งมีลักษณะคำถามเป็นแบบเชิงวิเคราะห์
5. มีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อใช้บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายหน่วย
6. พิมพ์ 4 สีสวยงาม มีภาพประกอบน่าสนใจช่วยให้เรียนรู้ได้เร็ว สอดคล้องกับเนื้อหา

ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3  

  • Views: 205
  • รหัสสินค้า: 8854515218151
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 92.00฿