MATHEMATICS GRADE 3 BOOK 1

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ: Mathematics Grade 3 Book 1
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง 
ชื่อผู้แปล : ผศ.ดร. วัชโรบล ธีรคุปต์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : size A 4 ( 21 × 29 ซม.)
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ราคา : 125 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2784-7


 

จุดเด่น /เนื้อหา
1.เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทุกหน่วยการเรียนรู้มีการระบุตัวชี้วัด และผังสาระการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน
2. นำเสนอเนื้อหาด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของผู้เรียน และเป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง นำเสนอด้วยรูปภาพที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อความหรือสัญลักษณ์ ท้ายเนื้อหามีการสรุปความคิดรวบยอด และนำเสนอแนวคิดเพิ่มเติม ส่งผลให้ภาพรวมของเนื้อหามีความชัดเจน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย
3. ใช้ตัวหนังสือขนาดใหญ่ อ่านง่าย มีภาพประกอบ และตารางเพื่อประกอบคำอธิบาย โดยภาพประกอบสวยงาม มีความคมชัด สีสันสดใส
4. มีจำนวนแบบฝึกแต่ละหน่วยเหมาะสมต่อการสร้างเสริม และเพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยการนำเสนอตัวอย่างก่อนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกจริง มีคำถามท้ายหน่วยเป็นระยะๆเพิ่มเติมจากแบบฝึกในหน่วย
5. ในเนื้อหามีไอคอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น การมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม ( Conservation Corner ) การส่งเสริมให้ผู้เรียนคำนึงถึงความปลอดภัย ( Safety First ) การให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เด็กควรต้องรู้ ( Let’s know More ) 
6.มีwebsiteแนะนำ ( Recommended website ) เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม
7. รูปเล่มสวยงาม พิมพ์ 4 สี 

MATHEMATICS GRADE 3 BOOK 1

  • Views: 191
  • รหัสสินค้า: 9786160527847
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 125.00฿