หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : อ.อุทัย สงวนพงศ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 25.5 X 18.2 ซม.
จำนวนหน้า  : 264 หน้า
ราคา  : 92 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2390-0

จุดเด่น/เนื้อหา
             ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยมีเนื้อหาครอบคลุม สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค และสาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมทางสุขภาพ ทั้งด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ
ควบคู่ไปด้วยกัน รวมทั้งการใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวการออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬาในการพัฒนาสุขภาพ 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน นำเสนอเนื้อหาที่ทันสมัย 
มีกิจกรรมการเรียนรู้และคำถามพัฒนากระบวนการคิดที่นำไปสู่การประเมินตรงตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 1589
  • รหัสสินค้า: 9786160523900
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 92.00฿