หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : อ.วัฒนา  นิธิศดิลก และ อ.เจริญ ราคาแก้ว
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคา :   82  บาท
รหัสสินค้า :  978-616-05-4453-0

จุดเด่น/เนื้อหา
             หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 นี้ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้น
ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนื้อหาในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้
มีทั้งหมด 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ระบบสมการ การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว และฟังก์ชันกำลังสอง เนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย
เนื้อหา ความคิดรวบยอด ตัวอย่าง เกร็ดความรู้ และแบบฝึกหัด ที่มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย
เพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล 
การแก้ปัญหา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามศักยภาพ
เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไป

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 196
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4453-0
  • สถานะสต๊อก: Pre-Order
  • 82.00฿