ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ชื่อผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ    
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)    
จำนวนหน้า : 224 หน้า    
ราคา : 108 บาท    
รหัสสินค้า : 885-4515-69-859-5    

จุดเด่น/เนื้อหา  
               จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาและกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบ การทำโครงงาน และสะเต็ม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด
ที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับเนื้อหาที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge)
และผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้เรียนรู้เรื่อง ระบบนิเวศ พันธุกรรมและความหลากหลายทางพันธุกรรม 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วัสดุในชีวิตประจำวัน ปฏิกิริยาเคมี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น และดาราศาสตร์และอวกาศ
 

ชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 1 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 487
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-859-5
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 108.00฿