ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ม.3

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ม.3
ชื่อผู้แต่ง  : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 160 หน้า 
ราคา : 80 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-69-873-1

จุดเด่น/เนื้อหา 
            จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ได้นำแนวคิดสำคัญที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มาเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
 1. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้พัฒนาทักษะทุกด้าน
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดเล่มนี้ ใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps ที่กระตุ้นการทำงานของสมองตามหลัก
     Brain Based Learning เพื่อหล่อหลอมการคิดทุกมิติให้ผู้เรียน
 3. การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจ
     ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
 

ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ม.3

  • Views: 355
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-873-1
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 80.00฿