คู่มือการจัดกิจกรรม อาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย : ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ระดับอนุบาล 1-3 

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดกิจกรรม อาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย : ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ระดับอนุบาล 1-3 
ผู้รวบรวม/ผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 21 x 29 ซม. (A4)
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคา/ชุด : 0 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4138-6

รายละเอียดสินค้า

คู่มือการจัดกิจกรรมอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย : ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วยระดับชั้นอนุบาล 1-3 โดยรวบรวมแผนการจัดกิจกรรมอาเซียนที่เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาล เป็นองค์ความรู้ที่เข้าใจง่ายบนพื้นฐานของวัยเด็กและบริบทของความเป็นไทย เน้นที่กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพสมอง Brain-based Learning (BBL) สร้างความเข้าใจให้เด็ก สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของไทย การดำเนินชีวิตตามแบบอย่างไทย เช่น การยิ้มที่แสดงถึงไมตรีจิต การทักทาย มารยาทไทย วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหารการกิน การประกอบอาชีพสุจริต และสินค้าไทยที่น่าภูมิใจ ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เด็กรู้จัก เข้าใจ และเคารพนับถือในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และยังสอดแทรกมุ่งสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเด็กด้วย โดยคู่มือการจัดกิจกรรมมีการเชื่อมโยงกิจกรรมอาเซียนกับหน่วยการเรียนรู้ในสาระตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

คู่มือการจัดกิจกรรม อาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย : ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ระดับอนุบาล 1-3 

  • Views: 129
  • รหัสสินค้า: 9786160541386
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿