Teacher’s Book Science Book 1-3

Teacher’s Book Science Book 1-3
ผู้รวบรวม/ผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 21 x 29 ซม.(A4)
จำนวนหน้า : 218 หน้า
ราคา/ชุด : - บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2957-5

คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่มนี้ได้รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาล โดยมุ่งพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ การตั้งคำถาม การสังเกต การสำรวจ การวางแผน การสืบค้น การทดลอง การคาดคะเน การใช้เครื่องมืออย่างง่าย การใช้จินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการลงความเห็นและอภิปราย โดยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับหน่วยการเรียนรู้ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาลของ พว. ในสาระตัวเด็ก บุคคลและสถานที่รอบตัว ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรมฯ วิทยาศาสตร์ปฐมวัย เล่ม 1-3 ระดับอนุบาล 1-2

Teacher’s Book Science Book 1-3

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 49
  • รหัสสินค้า: 9786160529575
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿