คู่มือครูหนังสือเรียน Guess What! 6 ป.6

ชื่อหนังสือ : คู่มือครูหนังสือเรียน Guess What! 6 ป.6

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4 4 สี

จำนวนหน้า  : หน้า

ราคา/ชุด :        บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-3196-7

 

จุดเด่น/ เนื้อหา

  • คู่มือครูหนังสือเรียนจัดพิมพ์ในรูปแบบฉบับภาษาไทย มีการอธิบายวิธีการสอนให้เข้าใจง่าย จัดกิจกรรมตามขั้นตอนการสอนแบบ 2W3P มีการเชื่อมโยงบทเรียนเข้ากับแบบฝึกหัด
  • เนื้อหาคู่มือครูอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)  และเน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT)  ซึ่งมีส่วนช่วยเปิดโลกทัศน์การเรียนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
  • มีตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เฉลยคำตอบของหนังสือเรียนและ Audioscripts เฉลยคำตอบของหนังสือแบบฝึกหัดและ Audioscripts ตลอดจน CEFR Mapping ในส่วนท้ายของเล่ม

คู่มือครูหนังสือเรียน Guess What! 6 ป.6

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 326
  • รหัสสินค้า: 9786160531967
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿