คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4 29 × 21 ซม.

จำนวนหน้า : 344 หน้า

ราคา/ชุด : 0 บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-4040-2

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ใช้คู่กับหนังสือชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

2. มีผังสาระการเรียนรู้ที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ

3. สาระการเรียนรู้ สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เรียน

4. มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนและตรงตามหลักสูตร

5. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ

6. มีเฉลยคำตอบอย่างละเอียด ชัดเจน พร้อมอธิบายเหตุผลของคำตอบทุกข้อ

7. มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองตามแนวทาง Backward Design

8. มีความรู้เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับเนื้อหา เพิ่มพูนความรู้รอบตัว

9. กิจกรรมบูรณาการเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

10. มีแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยตามสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดให้ ทั้งแบบฝึกพัฒนากระบวนการคิดและแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของทุกหน่วยสามารถแสดงผลการประเมินเป็นร้อยละได้ โดยเชื่อมโยงกับหลักสูตรช่วยให้ผู้เรียนใช้แบบฝึกและแบบทดสอบดังกล่าว รวมทั้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี ทบทวนและเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบได้โดยสะดวก

11. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดช่วยให้ผู้สอนสามารถบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้โดยสะดวก

คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 299
  • รหัสสินค้า: 9786160540402
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿