คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 2 (ป.2)

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 2 (ป.2)

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4 29 × 21 ซม.

จำนวนหน้า : 72 หน้า

ราคา/ชุด : 0 บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-2885-1

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ใช้คู่กับหนังสือชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 2 ป.2

2. ผังสาระการเรียนรู้แสดงเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ

3. เนื้อหาความรู้ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติตามหลักค่านิยม 12 ประการ

4. กิจกรรมการเรียนรู้ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของจุดเน้น 5 ประการ ในหลักสูตร

5. มีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบและมีแผนภาพความคิดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อฝึกทักษะการคิดของผู้เรียน เน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

6. มีกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

7. กิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทนเพื่อให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากเนื้อหาในบทเรียน

8. แบบทดสอบช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วย

9. แบบประเมินผลการเรียนรู้ช่วยให้ผู้สอนสามารถบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้โดยสะดวก

คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 2 (ป.2)

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 128
  • รหัสสินค้า: 9786160528851
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿