คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ อาเซียนศึกษา ป.4

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ อาเซียนศึกษา ป.4

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4 29 × 21 ซม.

จำนวนหน้า : 102 หน้า

ราคา/ชุด : 0 บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-1567-7

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ใช้คู่กับหนังสือชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.4

2. ผังสาระการเรียนรู้แสดงเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ

3. สาระสำคัญสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในหน่วยการเรียนรู้

4. จุดประกายความคิด เน้นคำถามที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

5. มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

6. กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาคำตอบได้ด้วยตนเองและสรุปเป็นความเข้าใจที่คงทน

7. มีเฉลยคำตอบอย่างละเอียด ชัดเจน พร้อมบอกเหตุผลของคำตอบทุกข้อ

8. กิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทนเพื่อให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากเนื้อหาในบทเรียน

9. แบบทดสอบช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วย

10. แบบประเมินผลการเรียนรู้ช่วยให้ผู้สอนสามารถบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้โดยสะดวก

คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ อาเซียนศึกษา ป.4

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 142
  • รหัสสินค้า: 9786160515677
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿