หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  รศ.ดร. ดวงเดือน อ่อนน่วม
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 312 หน้า
ราคา/ชุด : 98 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3967-3

จุดเด่น/เนื้อหา

1. เนื้อหาตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ มีใบอนุญาตรับรองคุณภาพ

3. นำเสนอเนื้อหาตามกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง เริ่มจากนำเสนอรูปภาพ เชื่อมโยง
สู่ข้อความและสัญลักษณ์ ใช้ภาพและตัวหนังสือขนาดใหญ่ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เนื้อหาส่งเสริม
การเรียนรู้ มีการสอดแทรก อาชีพน่ารู้ ปลอดภัยไว้ก่อน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท้ายเนื้อหามีกรอบสรุป concept อย่างชัดเจน และมีกรอบน่ารู้ เป็นแนวคิดเพิ่มเติม

4. แบบฝึกมีจำนวนเหมาะสมในการสร้างเสริม และเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ มีการนำเสนอตัวอย่างก่อนให้ทำแบบฝึก และมีแบบฝึกท้าทาย แทรกอยู่เป็น
ระยะ ๆ เพิ่มเติมจากแบบฝึกในหน่วย

5. ท้ายหน่วยมีแบบฝึกทักษะท้ายหน่วย เพื่อให้นักเรียนทบทวนหลังจากจบเนื้อหาในแต่ละหน่วยแล้ว

6. มีแบบฝึกทบทวนทุก 2-3 หน่วย เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะเพิ่มเติม และไม่ให้ความรู้ขาดช่วง ครูสามารถ
ใช้เป็นแบบฝึกเตรียมสอบได้ และท้ายเล่มมีแบบฝึก ฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อทบทวนและตรวจสอบการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา

 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 3431
  • รหัสสินค้า: 9786160539673
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 98.00฿