หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1 (ฉบับใบประกันฯ)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1 (ฉบับใบประกันฯ)
ชื่อผู้แต่ง : ดร.ธิติยา จันทรพลาบูรณ์ และคณะ 
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 72 หน้า
ราคา : 42 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4472-1

จุดเด่น/เนื้อหา
 
1. จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับทักษะอาชีพในการทำงานที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริง จนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
2. มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Active Learning) อย่างสมํ่าเสมอในชีวิตประจำวัน ให้เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างง่าย ๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย มีข้อมูลของสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งมีแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัวประเภทบุคคล สถานที่และสื่อต่าง ๆ
3. สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต ตลอดจนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1 (ฉบับใบประกันฯ)

  • Views: 147
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4472-1
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 42.00฿