หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.2 (ฉบับใบประกันฯ)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.2 (ฉบับใบประกันฯ)
ชื่อผู้แต่ง :ดร.ธิติยา  จันทรพลาบูรณ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 88 หน้า
ราคา : 48 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4473-8

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับทักษะอาชีพในการทำงานที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน
การช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจ ที่พอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจ ในผลสำเร็จของงานเพื่อให้ค้นพบความสามรถ ความถนัด
และความสนใจของตนเอง เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ นำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
2. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Active Learning) อย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน
ให้เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย มีข้อมูลของสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคล
สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งมีแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัวประเภทบุคคล สถานที่และสื่อต่าง ๆ
3. สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต ตลอดจนการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.2 (ฉบับใบประกันฯ)

  • Views: 1727
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4473-8
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 48.00฿