หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3 (ฉบับใบประกันฯ)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3 (ฉบับใบประกันฯ)
ชื่อผู้แต่ง : ดร.ธิติยา จันทรพลาบูรณ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 88 หน้า
ราคา : 52 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4468-4

จุดเด่น/เนื้อหา
1. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับทักษะอาชีพในการทำงานที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน
การช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจ ในผลสำเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของตนเอง เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
2.มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Active Learning) อย่างสมํ่าเสมอในชีวิตประจำวัน
ให้เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างง่าย ๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย
3. เนื้อหาสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต
ตลอดจนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3 (ฉบับใบประกันฯ)

  • Views: 103
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4468-4
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 52.00฿