หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด    
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์, ดร.นิติกร อ่อนโยน, อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด    
ขนาดรูปเล่ม : B5 (25.5 x 18.2 ซม.)    
จำนวนหน้า : 152 หน้า    
ราคา : 72 บาท    
รหัสสินค้า : 978-616-05-4500-1    

จุดเด่น/เนื้อหา  
1. เนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. การนำเสนอเนื้อหาชัดเจนถูกต้องใช้ภาษาเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 
มีตัวอย่างประกอบเนื้อหาที่ใกล้ตัวผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจได้ง่ายมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเรา พืชรอบตัวเรา
สัตว์รอบตัวเรา ร่างกายของเรา ของเล่นและของใช้ เสียงและการเคลื่อนที่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว และหินในธรรมชาติ 
ประกอบด้วยแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุม
ทั้งเนื้อหาทักษะกระบวนการและเจตคติ ทางด้านวิทยาศาสตร์กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์
และการ เรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรมีการใช้เลขไทยเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยที่ เด็กควรรู้ ซึ่งเป็นความรู้เพิ่มเติม
3. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้วิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้
4. เชื่อมโยงการเรียนกับชีวิตจริง ด้วยการสอดแทรกอาชีพน่ารู้ ปลอดภัยไว้ก่อน
จุดประกายโครงงาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สู่ความเข้าใจอาเซียน และสะเต็มสร้างสรรค์
 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 418
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4500-1
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 72.00฿