หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  ผศ.ดร.ธนาวุฒิ  ประกอบผล
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  128 หน้า
ราคา/ชุด :  64 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3976-5

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3. เนื้อหาที่ทันสมัยให้ความรู้พื้นฐานสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลและใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ มีกิจกรรมและคำถามพัฒนาการคิดที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
4. ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ และทำงานบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป
 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 2698
  • รหัสสินค้า: 9786160539765
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 64.00฿