หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์, ดร.นิติกร อ่อนโยน, อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 188 หน้า
ราคา/ชุด : 88 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-3973-4

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. การนำเสนอเนื้อหาชัดเจนถูกต้องใช้ภาษาเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน มีตัวอย่างประกอบเนื้อหาที่ใกล้ตัวผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจได้ง่ายมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพืชและประเภทของพืช สัตว์และประเภทของสัตว์ สมบัติของวัสดุรอบตัวเรา สสารรอบตัวเราแรงและการเคลื่อนที่ แสงและตัวกลางของแสง การขึ้นและการตกของดวงจันทร์ และดาวในระบบสุริยะประกอบด้วยแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งเนื้อหาทักษะกระบวนการและเจตคติ ทางด้านวิทยาศาสตร์กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์และการ เรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรมีการใช้เลขไทยเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยที่เด็กควรรู้ ซึ่งเป็นความรู้เพิ่มเติม

3. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้วิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

4. เชื่อมโยงการเรียนกับชีวิตจริง ด้วยการสอดแทรกอาชีพน่ารู้ ปลอดภัยไว้ก่อนจุดประกายโครงงาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สู่ความเข้าใจอาเซียน และสะเต็มสร้างสรรค์

 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 5935
  • รหัสสินค้า: 9786160539734
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 88.00฿