หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.พลับพลึง คงชนะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด 
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 80 หน้า 
ราคา : 42 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-1273-7

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาครอบคลุมตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีผังสาระการเรียนรู้ และสาระสำคัญที่สรุปเนื้อหาในบทเรียน พิมพ์ 4 สีสวยงามภาพประกอบเหมาะสมกับผู้เรียน
2. เนื้อหาถูกต้อง ตามหลักวิชาการ คำศัพท์ที่อ่านยากจะมีวงเล็บคำอ่านเพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
3. มีความรู้เพิ่มเติมสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
4. มีอาชีพน่ารู้ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและชีวิตประจำวัน
5. มีสนุกกับคำศัพท์ ภาษาอังกฤษซึ่งบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. มีข้อมูลเกี่ยวกับปลอดภัยไว้ก่อน เป็นข้อมูลที่เป็นแนวทางให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตให้มีความปลอดภัย
7. มีข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. มีเว็บไซต์แนะนำ เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียน
9. มีคำถามที่จุดประกายความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเป็นคำคำถามคิดวิเคราะห์
10. มีกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้สอนสามารถนำไปปฏิบัติในชั้นเรียนได้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้จะสอดคล้องกับตัวชี้วัด
11. คำถามพัฒนากระบวนการคิด ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 1125
  • รหัสสินค้า: 9786160512737
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 42.00฿