แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ป.3

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัดการงานอาชีพ ป.3
ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 80 หน้า
ราคา : 42 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-69-869-4

จุดเด่น/เนื้อหา
             หนังสือแบบฝึกหัดพัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มนี้ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
1. ตัวชี้วัด
    แสดงถึงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
2. จุดประกายความคิด
    เป็นกิจกรรมกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมที่สอดคล้องกับความรู้ใหม่
3. แบบฝึกหัด
   -  เน้นการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้น เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   -  ใช้ภาพ และสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์
   -  มีกิจกรรมปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ทำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
   -  มีแผนภาพความคิดเพื่อฝึกการคิดเชิงระบบ
4. ชิ้นงาน
    ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานที่ครูสามารถใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดและเก็บผลงานลงในแฟ้มสะสมผลงาน 
เพื่อเป็นร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้
5. กิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน
    ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมแล้วสรุปความรู้
6.แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
   -  ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ตรงตามตัวชี้วัด
   -  เน้นคำถามการคิดวิเคราะห์
7. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
    ใช้บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายหน่วย

แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ป.3

  • Views: 665
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-869-4
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 42.00฿