แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ป.5

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ  :  แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ป.5
ชื่อผู้แต่ง :  ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวน :  104 หน้า
ราคา : 48 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-69-882-3

จุดเด่น/เนื้อหา
         จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
1. ตัวชี้วัด
    แสดงถึงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
2. จุดประกายความคิด
    เป็นกิจกรรมกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมที่สอดคล้องกับความรู้ใหม่
3. แบบฝึกหัด
  - เน้นการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้นเหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  - ใช้ภาพและสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์
  - มีกิจกรรมปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ทำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
  - มีแผนภาพความคิดเพื่อฝึกการคิดเชิงระบบ
4. ชิ้นงาน
     ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานที่ครูสามารถใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดและเก็บผลงานลงในแฟ้มสะสมผลงาน 
เพื่อเป็นร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้
5. กิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน
    ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมแล้วสรุปความรู้
6. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
    ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ตรงตามตัวชี้วัด เน้นคำถามการคิดวิเคราะห์
7. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
    ใช้บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายหน่วย
 

แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ป.5

  • Views: 243
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-882-3
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 48.00฿