แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ป.4

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ป.4
ชื่อผู้แต่ง :  ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  96 หน้า
ราคา :  46 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-69-881-6

จุดเด่น/เนื้อหา
จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
1. ตัวชี้วัด
    แสดงถึงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
2. จุดประกายความคิด
    เป็นกิจกรรมกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมที่สอดคล้องกับความรู้ใหม่
3. แบบฝึกหัด
   - เน้นการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้น เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   - ใช้ภาพ และสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์
   - มีกิจกรรมปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ทำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน
   - มีแผนภาพความคิดเพื่อฝึกการคิดเชิงระบบ
4. ชิ้นงาน
     ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานที่ครูสามารถใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดและเก็บผลงาน
ลงในแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเป็นร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้
5. กิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน
    ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมแล้วสรุปความรู้
6. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
   - ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ตรงตามตัวชี้วัด
   - เน้นคำถามการคิดวิเคราะห์
7. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
    ใช้บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายหน่วย
 

แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ป.4

  • Views: 296
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-881-6
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 46.00฿