แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ป.1

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ป.1
ชื่อผู้แต่ง :  ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 72 หน้า
ราคา : 40 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-69-878-6

จุดเด่น/เนื้อหา
      จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
1. ตัวชี้วัด
    แสดงถึงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
2. จุดประกายความคิด
    เป็นกิจกรรมกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมที่สอดคล้องกับความรู้ใหม่
3. แบบฝึกหัด
   - เน้นการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้น เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   - ใช้ภาพ และสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์
   - มีกิจกรรมปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ทำเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
   - มีแผนภาพความคิดเพื่อฝึกการคิดเชิงระบบ
4. ชิ้นงาน
    ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานที่ครูสามารถใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดและเก็บผลงาน
ลงในแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเป็นร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้
5. กิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน
    ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมแล้วสรุปความรู้
6. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
  - ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ตรงตามตัวชี้วัด
  - เน้นคำถามการคิดวิเคราะห์
7. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
    ใช้บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายหน่วย
 

แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ป.1

  • Views: 333
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-878-6
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 40.00฿