แบบฝึกหัด ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.6

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.6
ผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ราคา : 55 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-46-889-1

จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ทำตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
2. มีจุดประกายความคิดเป็นคำถามนำเข้าสู่บทเรียน ฝึกความคิดสร้างสรรค์และทบทวนความรู้จากประสบการณ์เดิม
3. กิจกรรมและชิ้นงานทุกข้อมีคะแนนระบุเพื่อนำคะแนนไปบันทึกในแบบประเมินเพื่อประเมินระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. มีกิจกรรมสรุปความรู้ความเข้าใจที่คงทน (Backward Design) เป็นกิจกรรมสรุปข้อสุดท้ายของทุกแบบฝึกหัด
5. มีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท้ายหน่วยทุกหน่วย
6. มีแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดทุกหน่วย
7. มีแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้คำศัพท์สำคัญ เพื่อฝึกผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้
8. กิจกรรมสอดแทรกในเรื่องการพัฒนาการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลโลก (World Citizen)

แบบฝึกหัด ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.6

  • Views: 175
  • รหัสสินค้า: 8854515468891
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 55.00฿