แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  รศ.ดร.ดวงเดือน   อ่อนน่วม
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา/ชุด :  79 บาท
รหัสสินค้า :  885-4515-61-821-0

จุดเด่น/เนื้อหา

1.จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. มุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เพิ่มจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์
3. ท้ายหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย มีการประเมิน 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการประเมินตนเองของนักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการตัดสินใจและเรียนรู้การพิจารณาผลงานของตนเองหลังจากทำงานเสร็จแล้ว 
ส่วนที่สองเป็นการประเมินโดยครูจากการตรวจแบบฝึกหัด และส่วนที่สามเป็นการประเมิน
เพื่อสรุปผลการเรียนหน่วยนั้นจากการทำแบบทดสอบ ผลที่ได้จากการประเมินทั้ง 3 ส่วน 
นำไปสู่การสอนซ่อมเสริม เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน และการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูง
 

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 2980
  • รหัสสินค้า: 8854515618210
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 79.00฿