แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 (ฉบับ อญ.)
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ สมจิต ชิวปรีชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ ยาวะประภาษ 
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคา : 82 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-20-896-1

จุดเด่น/เนื้อหา

1. เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เนื้อหาถูกต้องตรงตามหลักวิชาการใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนเพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม มีใบอนุญาต
รับรองคุณภาพ
3. แต่ละหัวข้อ ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน ท้ายจุดประสงค์ระบุเลขหน้าของหนังสือเรียน
เพื่อให้นักเรียนเปิดเนื้อหาทบทวนได้ก่อนลงมือทำแบบฝึกหัด
4. แบบฝึกมีความหลากหลายเหมาะสมที่จะฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากแบบฝึกในหนังสือเรียน
เรียงลำดับจากข้อง่ายไปหาข้อที่ซับซ้อนขึ้น เน้นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
5. ท้ายหน่วย มีแบบทดสอบประจำหน่วย ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ตรงตามตัวชี้วัดของหน่วยนั้นๆ
ครูสามารถนำผลการทดสอบมาประเมินผู้เรียนในขั้นต้นเพื่อซ่อมเสริมให้ผู้เรียนได้
6. ท้ายเล่ม มีแบบทดสอบรวมตลอดปี เพื่อให้ผู้เรียนทบทวนเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค หรือก่อนขึ้นปีการศึกษาต่อไป
7. แบบฝึกแสดง icon การคิดทางคณิตศาสตร์ การบูรณาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างชัดเจน

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 5103
  • รหัสสินค้า: 8854515208961
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 82.00฿