แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ผู้แต่ง : รศ.ดร.ดวงเดือน  อ่อนน่วม และผศ.พรทิพย์  ยาวะประภาษ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคา : 75 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-69-842-7

จุดเด่น/เนื้อหา
1. จัดทำตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. มุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ 
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 10 หน่วย เช่นเดียวกับหนังสือเรียน มีการระบุจุดประสงค์การเรียนรู้
แต่ละเรื่องไว้ด้วย เพื่อให้นักเรียนทราบว่า เมื่อทำแบบฝึกหัดแล้ว นักเรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์อะไรบ้าง 
ท้ายจุดประสงค์ได้ระบุหน้าหนังสือเรียนไว้ให้นักเรียนกลับไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ท้ายการเรียนรู้ทุกหน่วย 
มีการประเมิน 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการประเมินตนเองของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการตัดสินใจ
และเรียนรู้การพิจารณาผลงานของตนเองหลังจากทำงานเสร็จแล้ว ส่วนที่สองเป็นการประเมิน
โดยครูจากการตรวจแบบฝึกหัด และส่วนที่สามเป็นการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนหน่วยนั้น
จากการทำแบบทดสอบ ผลที่ได้จากการประเมินทั้ง 3 ส่วน นำไปสู่การสอนซ่อมเสริม 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน 
 

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 1105
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-842-7
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 75.00฿