แบบฝึกหัด เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง :  ผศ.ดร.ธนาวุฒิ  ประกอบผล
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ราคา/ชุด :  46 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-69-892-2 

จุดเด่น/เนื้อหา
1. จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพสิทธิของผู้อื่น สามารถตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ คาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถาม หรือปัญหาที่จะสำรวจตรวจสอบวางแผน และสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่นจนสำเร็จและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการค้นคว้า พัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์วิจารณ์ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

แบบฝึกหัด เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.2 (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • Views: 658
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-892-2
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 46.00฿