แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ป.2

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ป.2
ชื่อผู้แต่ง :  ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า :  84 หน้า
ราคา : 42 บาท
รหัสสินค้า :  885-4515-69-880-9

จุดเด่น/เนื้อหา
จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
1. ตัวชี้วัด แสดงถึงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
2. จุดประกายความคิด เป็นกิจกรรมกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมที่สอดคล้องกับความรู้ใหม่
3. แบบฝึกหัด เพื่อเน้นการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนขึ้น เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยมีการใช้ภาพ และสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์ และมีกิจกรรมปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ทำ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
4. ชิ้นงาน เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานที่ครูสามารถใช้ประเมินผลตามตัวชี้วัดและเก็บผลงาน
ลงในแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อเป็นร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้
5. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ตรงตามตัวชี้วัด
เน้นคำถามการคิดวิเคราะห์
 

แบบฝึกหัด การงานอาชีพ ป.2

  • Views: 205
  • รหัสสินค้า: 885-4515-69-880-9
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 42.00฿