แบบฝึกหัด ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.2

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.2
ชื่อผู้แต่ง :  ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 112 หน้า
ราคา/ชุด : 48 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-46-857-0

ดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหากิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ทำตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์
2. มีจุดประกายความคิดเป็นคำถามนำเข้าสู่บทเรียน ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และทบทวนความรู้จากประสบการณ์เดิม
3. กิจกรรมและใบงานทุกข้อมีคะแนนระบุเพื่อนำคะแนนไปบันทึกในแบบประเมินเพื่อประเมินระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. มีกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน (Backward Design) เป็นกิจกรรมสรุปข้อสุดท้ายของทุกแบบฝึกหัด
5. มีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท้ายหน่วยทุกหน่วย
6. มีแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดทุกหน่วย
7. มีแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้คำศัพท์สำคัญ เพื่อฝึกผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้
8. กิจกรรมสอดแทรกในเรื่องการพัฒนาการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แบบฝึกหัด ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.2

  • Views: 170
  • รหัสสินค้า: 8854515468570
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 48.00฿